OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO ODBĚRATELE SPOLEČNOSTI FERTISTAV CZ A.S.

1. Účinnost všeobecných obchodních podmínky

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) obsahují obecnou úpravu práv a povinností smluvních stran pro smlouvy a se stávají součástí smlouvy, kde na jedné straně vystupuje společnost FERTISTAV CZ a.s., IČ: 25295268, se sídlem Městec Králové, T.G.Masaryka 971, PSČ 28903 (dále jen „společnost FERTISTAV“) jako dodavatel a na straně druhé jakákoli fyzická či právnická osoba v postavení odběratele (dále též jen „Odběratel“) (společnost FERTISTAV a Odběratel dále společně také jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“) a jejichž předmětem je dodání zboží (jak pojem dále v těchto VOP definován) společností FERTISTAV Odběrateli. Tyto VOP se stávají nedílnou součástí každé takové smlouvy.
1.2.    VOP nahrazují všechny doposud používané obchodní podmínky společnosti FERTISTAV, které se týkají případů, kdy uvedená společnost vystupuje v postavení prodávajícího a/nebo dodavatele zboží či služeb. Souběžné použití jakýchkoli jiných obchodních podmínek pro smlouvy uvedené v čl. 1.1. shora, zejména obchodních podmínek Odběratele, je nepřípustné a tímto se výslovně vylučuje.
1.3.    K uzavření smlouvy mezi Odběratelem a společností FERTISTAV dochází způsobem stanoveným obecnou úpravou obsaženou v zákoně.
1.4.    Předmětem smluv dle těchto VOP je vždy závazek společnosti FERTISTAV dodat Odběrateli určité množství zboží (uvedené v Objednávce či ve smlouvě) a závazek Odběratele za takto dodané zboží společnosti FERTISTAV zaplatit kupní cenu sjednanou (určenou) způsobem uvedeným níže v čl. 4., pokud z příslušné smlouvy nevyplývá něco jiného.
1.5.    V případě, že smlouva obsahuje ustanovení, která jsou v rozporu se zněním těchto VOP, mají taková ustanovení smlouvy přednost před ustanovením těchto VOP. VOP mají přednost před těmi zákonnými ustanoveními, ohledně kterých zákon výslovně nezakazuje ujednat si práva a povinnosti odchylně od zákona.
1.6.    Smlouva a tyto VOP vstupují v platnost dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
1.7.    Před uzavřením smlouvy je Odběratel povinen předložit společnosti FERTISTAV doklady o své právní osobnosti a o svém oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku nebo z živnostenského rejstříku, osvědčení o registraci plátce DPH apod.).

2. Volba práva

2.1.    Závazkové právní vztahy mezi Odběratelem a společností FERTISTAV, jejichž součástí jsou tyto VOP, se vždy řídí českým právem. Bez ohledu na charakter smluvních stran se tyto vztahy řídí občanským zákoníkem.
2.2.    Smlouvu lze vždy měnit či doplňovat pouze písemně.

3. Kupní cena

3.1.     Je-li smluvními stranami sjednáno dodání zboží, je v smlouvě stanovena buď kupní cena za dodání zboží nebo způsob stanovení kupní ceny nebo kupní cena dle ceníku
společnosti FERTISTAV, která je vždy placena Odběratelem na podkladě faktur vystavených společnosti FERTISTAV. Kupní cenou se rozumí cena čistá, bez DPH.
3.2.     Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran za každou jednotku zboží, uvedené v smlouvě nebo v ceníku společnosti FERTISTAV (podpisem smlouvy Odběratel stvrzuje, že se s tímto ceníkem seznámil).

4. Platební podmínky

4.1.     Platební podmínky pro každé dodání zboží obsahuje každá smlouva. Není-li v smlouvě stanoveno jinak platí, že Odběratel splní svůj závazek zaplatit kupní cenu za odebrané zboží (nebo jiné peněžité plnění v souvislosti s odebraným zbožím), vyplývající ze smlouvy, dnem, kdy bude předmětná částka připsána ve prospěch účtu společnosti FERTISTAV.
4.2.     Podkladem pro splnění závazku Odběratele zaplatit kupní cenu dle čl. 4.1. těchto VOP, pokud se smluvní strany nedohodly jinak, je faktura – daňový doklad vystavena společnosti FERTISTAV. Splatnost faktur stanoví smlouva. Pokud není splatnost faktur ujednána ve smlouvě, je Odběratel povinen zaplatit kupní cenu se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne vystavení. V případě prodlení Odběratelem s úhradou kupní ceny je společnost FERTISTAV oprávněna požadovat od Odběratele zaplacení úroku z prodlení ve výši dle čl. 9. těchto VOP.
4.3.     Pokud je ve smlouvě stanovena splatnost faktur delší než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne vystavení, je Odběratel povinen zaplatit společnosti FERTISTAV část kupní ceny připadající na DPH nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu a zbývající část kupní ceny pak ve lhůtě splatnosti stanovené ve smlouvě.
4.4.     Společnost FERTISTAV je oprávněna zasílat Odběrateli daňové doklady i jen v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě na e-mailovou adresu uvedenou Odběratelem ve smlouvě, přičemž v takovém případě se daňový doklad považuje za došlý Odběrateli ještě v den svého odeslání, a to bez ohledu na to, zda měl Odběratel možnost se s jeho obsahem seznámit.
4.5.     Odběratel je povinen neprodleně oznámit společnosti FERTISTAV veškeré změny, které mohou mít vliv plnění jejich závazkového vztahu, tj. zejména změny obchodní firmy, názvu, sídla, místa podnikání, bydliště, provozovny, registrace k DPH, čísla účtu, atp.
4.6.     Společnost FERTISTAV je oprávněna započíst jakoukoli svoji započitatelnou pohledávku, která jí vznikne za Odběratelem na základě smlouvy, vůči jakémukoli závazku, který bude vůči Odběrateli mít ona sama.
4.7.     Odběratel není oprávněn zadržet platbu Ceny zboží nebo její část z důvodů jakýchkoli vlastních nároků vůči společnosti FERTISTAV. Odběratel rovněž není oprávněn započítávat jakékoli vlastní nároky vůči Ceně zboží, a to ani tehdy, jestliže se tyto nároky opírají o práva z reklamací včas uplatněných. Případná sleva z Ceny zboží z důvodu vad zboží bude po zaplacení Ceny zboží řešena dobropisem společnosti FERTISTAV.
4.8.     V případě důvodných pochybností společnosti FERTISTAV o platební schopnosti (bonitě, solventnosti) Odběratele je společnost FERTISTAV oprávněna bez splnění dalších podmínek, jednostranně upravit způsob placení Ceny zboží sjednaný ve smlouvě, zejména zkrátit splatnost Ceny zboží, požadovat platbu Ceny zboží předem apod.

5. Dodání zboží

5.1. Společnost FERTISTAV se zavazuje dodat (dopravit / předat) Odběrateli zboží v souladu s doložkou INCOTERMS uvedenou ve smlouvě. O dodání zboží společnost FERTISTAV informuje Odběratele telefonicky či elektronickou poštou nejméně jeden den před jeho uskutečněním. Odběratel o úmyslu převzetí zboží informuje společnost FERTISTAV telefonicky či elektronickou poštou v dostatečném předstihu (nejméně 48 hodin předem).
5.2. Pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, považuje za splněnou dodávka zboží s tolerancí čisté hmotnosti +/- 10% hmotnosti uvedené ve smlouvě.
5.3. Je-li místem dodání zboží adresa určená Odběratelem anebo jiné (sjednané) místo, kam dopravu dle smlouvy zajišťuje společnost FERTISTAV, potom platí, že (i) pokud je přeprava zboží zajišťována prostřednictvím třetí osoby (přepravce), splní společnost FERTISTAV svůj závazek dodat zboží v okamžiku, kdy zboží předá k dopravě, tzn. zboží bude naloženo do dopravního prostředku, jímž bude dopravováno a/nebo překročí celým svým objemem hranu nákladní rampy v místě odeslání zboží u společnosti FERTISTAV, nebo (ii) pokud bude přeprava zboží zajišťována přímo prostřednictvím společnosti FERTISTAV jejími vlastními prostředky, splní společnost FERTISTAV svůj závazek dodat zboží v okamžiku, kdy Odběrateli umožní manipulaci se zbožím v místě dodání, tzn. kdy mu umožní zboží vyložit z dopravního prostředku. Okamžikem splnění povinnosti dodat zboží přechází na Odběratele nebezpečí škody na zboží. Jsou-li místem dodání prostory společnosti FERTISTAV, splní společnost FERTISTAV svůj závazek dodat zboží v okamžiku, kdy Odběrateli umožní manipulaci se zbožím v tomto místě, tzn. tehdy, kdy mu umožní zboží naložit. Uvedeným okamžikem převzetí uvedeného zboží přechází na Odběratele rovněž nebezpečí škody na zboží.
5.4. Odběratel je povinen učinit veškeré úkony potřebné k tomu, aby společnost FERTISTAV mohla zboží dodat. Odběratel nese nebezpečí škody na zboží a veškerou odpovědnost za následky způsobené poškozením nebo ztrátou zboží od okamžiku jeho dodání dle čl. 5.3. shora.
5.5. Odběratel je povinen osobně nebo prostřednictvím jiné osoby oprávněné k tomu na základě smlouvy převzít v místě plnění dodané zboží a tuto skutečnost stvrdit podpisem na dodacím listu/CMR. Společnost FERTISTAV je oprávněna dodat zboží Odběrateli i po částech.
5.6. V případě dodání zboží na vratných paletách anebo ve vratných obalech je Odběratel povinen vrátit tyto vratné palety a obaly společnosti FERTISTAV dle pokynů. Pokud Odběratel tyto vratné palety a obaly nevrátí ani do konce kalendářního roku, v němž byly Odběrateli spolu s dodaným zbožím předány.

 

6. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

6.1. Vlastnické právo ke zboží nabývá Odběratel v okamžiku celkového zaplacení kupní ceny za dodávané zboží. Do tohoto okamžiku, tj. do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny za zboží, je Odběratel povinen umožnit společnosti FERTISTAV kdykoli na její požádání přístup ke zboží a volné nakládání s ním. Výslovně se sjednává, že společnost FERTISTAV je v tomto časovém období oprávněna odvézt tu část zboží, která nebyla Odběratelem uhrazena v plné výši, a Odběratel je povinen jí to umožnit.
6.2. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ve smlouvě použitou (zakotvenou) doložkou INCOTERMS a následně jejich aktualizovaným zněním (Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek).

7. Vyšší moc

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za porušení svých závazků, pokud k porušení došlo následkem překážky, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání ji ve splnění jejich povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku v době vzniku závazku předvídala a dále, že by její následky odvrátila nebo překonala. Za překážky vyšší moci jsou považovány: války, občanské nepokoje a revoluce, sabotáže, teroristické a pirátské útoky, přírodní katastrofy jakéhokoliv druhu (záplavy, zemětřesení atp.), stávky, mocenské zásahy znemožňující plnění (např. embarga). Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze po dobu trvání překážky vyšší moci a jejich důsledků, s níž jsou tyto účinky spojeny. Smluvní strana, jejíž plnění je ohroženo překážkou vyšší moci, je povinna okamžitě uvědomit druhou smluvní stranu o této skutečnosti a poskytnout jí důkaz, že taková překážka skutečně existuje. V takovém případě zůstává smlouva v platnosti po dobu oznámenou smluvní stranou, na jejíž straně překážka vyšší moci nastala, lze-li vzhledem k okolnostem konkrétní situace považovat tuto dobu za rozumnou. V této době smluvní strany projednají úpravu příslušných u stanovení smlouvy novým podmínkám. Trvá-li překážka vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce je oprávněna kterákoli ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8. Náhrada škody

Náhrada škody, vzniklé v důsledku porušení smlouvy některou ze smluvních stran, bude zahrnovat částku odpovídající exaktně vyčíslené skutečné škodě a ušlému zisku. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, má se za to, že uzavřením smlouvy dle těchto VOP si smluvní strany ujednali náhradu škody na zboží jež postižená strana utrpěla maximálně do výše 50.000,- EUR. Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době uzavření smlouvy povinná strana jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala, nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnosti, jež v uvedené době povinná strana znala nebo při obvyklé péči znát měla.

9. Úroky z prodlení a smluvní pokuty

9.1. Společnost FERTISTAV oprávněna požadovat od Odběratele a Odběratel je povinen uhradit společnosti FERTISTAV následující smluvní pokuty a úroky z prodlení není-li ve smlouvě stanoveno jinak.:
a)    při prodlení se zaplacením kupní ceny zboží či její splatné části úrok z prodlení ve výši 0,025% z kupní ceny zboží, resp. z její části, s jejíž úhradou je Odběratel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení;
b) smluvní pokutu ve výši 50000 Kč za každé porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 13. těchto VOP.
9.2.    Společnost FERTISTAV je oprávněna vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody v plné výši, tedy ujednáním o smluvní pokutě není vyloučen ani nijak omezen nárok společnosti FERTISTAV na náhradu škody způsobené porušením povinnosti smluvní pokutou zajištěné.
9.3.    Odběratel se zavazuje uhradit veškeré náklady související s případným vymáháním pohledávky
9.4. Ve všech případech, pro které je těmito VOP či smlouvou sjednána smluvní pokuta, nastává její splatnost již okamžikem porušení smluvní povinnosti, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Vedle případů uvedených v předchozích článcích, mohou smluvní strany od smlouvy odstoupit pouze při podstatném porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení smlouvy se podle dohody Odběratele a společnosti FERTISTAV považují výlučně a pouze tyto případy:
–    za podstatné porušení této smlouvy ze strany společnosti FERTISTAV bude považováno pouze prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 30 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně prodávajícího a jeho zaviněním (přičemž za zavinění na straně prodávajícího se nepovažuje prodlení způsobené dopravcem) a pokud společnost FERTISTAV zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě (nejméně 5 pracovních dnů) poskytnuté za tím účelem Odběratelem v písemném oznámení;
– za podstatné porušení této smlouvy ze strany Odběratele bude považováno pouze (i) prodlení Odběratele s úhradou Ceny zboží, resp. její splatné části, po dobu delší než 30 dnů a/nebo (ii) prodlení Odběratele s převzetím zboží po dobu delší než 30 dnů, (iii) jsou-li zde důvodné pochybnosti o solventnosti Odběratele, zejména je-li vůči Odběrateli zahájeno insolvenční řízení nebo je-li exekučně postižen jeho majetek. Z jiných důvodů a jiným způsobem než jak výslovně uvedeno v těchto VOP od smlouvy odstoupit nelze, tedy vylučuje se použití jiných ustanovení obchodního zákoníku.
10.2.    Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí být doručeno druhé smluvní straně.
10.3.    K zániku smlouvy může dojít také na základě dohody stran.
10.4.    Výslovně se stanoví, že zánikem smlouvy nezaniká zejména platnost a účinnost čl. 6.1., čl. 9, 13. a 14. těchto VOP.
10.5.    Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy, a to v případě, že existují překážky jejího plnění, uvedené v čl. 7. těchto VOP.
10.6. Společnost FERTISTAV má právo, bude-li Odběratel v prodlení se zaplacením kupní ceny zastavit dodávky zboží podle smlouvy a to až do doby zaplacení
Odběratelem všech dlužných částek, tím se rozumí veškerých závazků po lhůtě splatnosti. Neplnění dodávek zboží společnosti FERTISTAV z výše uvedených
důvodů není porušením smlouvy, resp. Smluvních povinností strany společnosti FERTISTAV a společnost FERTISTAV nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv
škody, které by v důsledku tohoto zastavení dodávek zboží mohly vzniknout Odběrateli.
10.7.    Společnost FERTISTAV má dále právo odstoupit od smlouvy případě, že Odběratel odmítne bezdůvodně převzít zboží. Kromě nároku na odstoupení od smlouvy má společnost FERTISTAV vůči Odběrateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 25% kupní ceny nepřevzatého zboží. Odběratel se zavazuje uhradit tuto smluvní pokutu ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení faktury, kterou bude uvedená smluvní pokuta vyúčtována.

11. Účinky odstoupení

11.1.    Účinky odstoupením nastávají doručením písemného projevu vůle odstupující smluvní strany odstoupit od smlouvy, po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat nebo měnit bez souhlasu druhé smluvní strany.
11.2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením ustanovení smlouvy, ani smluvních ustanovení týkajících se smluvních pokut, volby práva a řešení sporů mezi smluvními stranami, jakož i nároku společnosti FERTISTAV na zaplacení kupní ceny zboží dodaného před účinností odstoupení od smlouvy. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je smluvní strana (popř. smluvní strany) povinna vrátit si poskytnutá plnění, u peněžitého plnění spolu s úroky z prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném vyrovnání.

12. Jakost a provedení zboží, odpovědnost za vady zboží a reklamace jeho vady a nároky z těchto vad

12.1.    Jakost, množství a provedení dodaného zboží bude odpovídat smlouvě a právním předpisům.
12.2.    Zboží bude zabaleno způsobem obvyklým tak, aby nebylo při standardní přepravě nijak poškozeno.
12.3.    Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou dnů ode dne, ve kterém zboží převzal, zajistit důkladnou a odbornou prohlídku zboží. Společnost FERTISTAV odpovídá pouze za ty vady zboží, které zboží mělo v době dodání a které sama způsobila. FERTISTAV neodpovídá za rozdíl mezí váhou volně loženého zboží stanovenou v místě nakládky a váhou zjištěnou při předání zboží, pokud ten rozdíl není větší než 1%. Případné zjištěné vady zboží je Odběratel povinen písemně oznámit společnosti FERTISTAV (reklamace) nejpozději do 7 dnů ode dne, ve kterém zboží převzal, jinak jeho nárok z vady zboží zaniká. K písemnému oznámení o vadách zboží je Odběratel povinen přiložit důkaz potvrzující skutečnosti uvedené v oznámení o zjištěných vadách (reklamaci), resp. potvrzující existenci vad zboží, jako např. protokol přepravce, potvrzení o hmotnosti, vzorek vadného zboží odebraný v přítomnosti zástupce k tomu oprávněné nezávislé kontrolní organizace schválené společnosti FERTISTAV, protokol mezinárodně oprávněné nezávislé kontrolní organizace schválené společnosti FERTISTAV.
12.4.    Reklamované zboží je Odběratel povinen uskladnit odděleně, předepsaným způsobem (tj. v originálním obalu pro balené zboží), nesmí s ním manipulovat jakýmkoli způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit společnosti FERTISTAV kontrolu reklamovaných vad, pokud k tomu nedá společnost FERTISTAV výslovné písemné svolení.
12.5.    Odběratel je povinen vady reklamovat vždy okamžitě po jejich zjištění faxem nebo e-mailem, a toto následně potvrdit doporučeným dopisem, a to vždy ve lhůtách dle čl.
12.3. těchto VOP.
12.6.    Společnost FERTISTAV posoudí reklamované vady zboží, resp. písemnou reklamaci Odběratele a následně písemně uvědomí Odběratele o svém stanovisku (tj. souhlas, nesouhlas, částečné přijetí reklamace), a to do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace.
12.7. V případě, že bude reklamace společností FERTISTAV uznána za oprávněnou, sjednávají smluvní strany následující postup:
a)    Společnost FERTISTAV může odstranit vady zboží v přiměřené časové lhůtě a to buď dodáním náhradního zboží za zboží vadné, nebo může poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.
b)    Odběratel může reklamované zboží vrátit společnosti FERTISTAV před ukončením reklamačního jednání pouze v případě, že s tímto vrácením společnost
FERTISTAV výslovně souhlasí
c) Odběratel má právo odstoupit od smlouvy, byla-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, čímž však ztratí právo na náhradu veškerých svých výdajů.
12.8.    V případě, že nebude reklamace společností FERTISTAV uznána za oprávněnou, další výdaje spojené s přepravou, manipulací, skladováním zboží, odebíráním vzorků a výlohy reklamačního jednání tíží k Odběrateli.
12.9. Obě strany se výslovně zavazují zaplatit shora citované výdaje druhé straně nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury vystavené k úhradě těchto výdajů.
12.10.    Společnost FERTISTAV má právo reklamaci Odběratele odmítnout, pokud Odběratel porušil některou z podmínek stanovených v článcích 12.1. až 12.6. těchto VOP.
12.11.    Pro vyloučení jakékoli pochybnosti se výslovně stanoví, že postup při oznámení vad a uplatnění nároků z vad dle předchozích odstavců je jediným přípustným postupem,
tedy vylučuje se použití ustanovení obchodního zákoníku.
12.12.    Pro případ budoucích pochybností se výslovně sjednává, že společnost FERTISTAV nenese jakoukoli odpovědnost za porušení povinnosti Odběratele dodržovat aplikační postupy (návod použití) stanovené zboží jeho výrobcem, zejména pak nenese jakoukoli povinnost k náhradě škody, která v této souvislosti Odběrateli vznikla porušením této jeho povinnosti.
12.13. Společnosti FERTISTAV poskytuje Odběrateli záruku za jakost na veškeré zboží po dobu, po kterou ji poskytuje výrobce tohoto zboží.

13. Doložka mlčenlivosti

Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost ohledně všech skutečností a informací, které si navzájem poskytly, nebo které jakkoli jinak nabyly při výkonu práv a povinností ze smlouvy, ledaže si poskytnutí příslušné informace vyžádá v souladu s platnými právními předpisy soud nebo jiný státní orgán. Zejména se jedná o know-how, informace o finančních poměrech, marketingu, organizaci, výzkumu a vývoji druhé strany, informace technického charakteru, údaje týkající se zákazníků a/nebo potenciálních zákazníků druhé strany, jejích obchodních postupů, projektů a záměrů, cenové politiky a dále o veškerá ustanovení a podmínky smlouvy, včetně těchto VOP. Mezi důvěrné informace patří nejen informace písemné, ale i informace předané ústně, vizuálně, elektronicky nebo jinak a veškeré kopie, tj. materiály obsahující shora uvedené informace, včetně písemných nebo tištěných dokumentů a CD-ROM nebo jiných médií.

14. Řešení sporů

14.1. Veškeré majetkové spory mezi smluvními stranami vzniklé z právních vztahů založených smlouvou, jejíž součástí jsou tyto VOP, včetně sporů souvisejících s otázkou platnosti, účinnosti a použitelnosti takové smlouvy či těchto VOP jako její součásti, budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení vedeném u Rozhodčího soudu Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR dle jeho Řádu, a to před třemi rozhodci určenými tím způsobem, že každá ze smluvních stran jmenuje jednoho rozhodce a takto určení rozhodci zvolí rozhodce předsedajícího. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha a řízení bude vedeno v českém jazyce. Smluvní strany výslovně sjednávají, že souhlasí s tím, aby se v případě, že bude FERTISTAVem zaplacen zvýšený poplatek za urychlené řízení, konalo toto urychlené řízení ve lhůtě dle § 27a odst. 1 písm. a) Řádu uvedeného rozhodčího soudu.
14.2. Meritorní rozhodnutí učiněné v rámci rozhodčího řízení bude konečné, závazné pro obě smluvní strany a vykonatelné.

15. GDPR

V souvislosti s plněním smlouvy, která je uzavřena podle těchto VOP, dochází ke zpracování osobních údajů. V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) společnosti FERTISTAV prohlašuje, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.


Výše uvedený text je přepisem tohoto souboru -> PDF


Aktualizováno : středa, 01. ledna 2020